Parapsikoloji nedir ?

Parapsikoloji terimi ilk olarak 1880 li yıllarda Dessouir tarafından kullanılmıştır. Normal yaşantımızın kenarında, yanında cereyan eden fakat mevcut müspet bilgilerimizle açıklanamayan ruhi olayları ifade etmektedir.

Parapsikoloji, beş duyumuzun algısı dışında bazı olayları sezebilmek, etkileyebilmek ve geleceğe, geçmişe ait bazı şeyleri anlamaya çalışan bilim dalı olarak ortaya atılmaktadır.

Parapsikoloji etimolojik olarak ötesi anlamına gelen para- öneki ile psikoloji sözcüğünün birleşmesinden doğmuştur. En yalın anlamı ile psikoloji ötesi demektir. Ruhsal olayların psikoloji ile açıklanabilmesi , birtakım açıklanamayan, madde kalıplarına sığmayan olayların psikoloji ötesinde bir bilimle, parapsikoloji ile açıklanabileceğini düşündürmüştür.

Parapsikoloji sözcüğünün kullanılması ise daha yeni olup 20.Yüzyılda olmuştur. Bu kavram daha önce Gizli bilimler(Okültizim) ya da yanlış olarak metafizik ile karşılanmaktaydı. İnsanlığın ilk çağlarından beri açıklanamayan bir takım olaylar parapsikolojinin konusu olarak kabul edilmiştir. Parapsikolojik olaylara insanlar kuşku ile bakmaktadır. Ancak bu tür bir deneyim yaşamamış olan insanların bu kavrama kuşkuyla bakması da doğaldır. Yalnız biraz düşünürsek, evrende algılayabildiğimiz dalga türünün elektromanyetik dalgalar olduğunu biliriz. Ancak dalga boylarını algılamak için de farklı düzenekler gerekmektedir.

Örneğin FM veya AM bandından yayın yapan bir çok radyo istasyonunun yayınını çevremizde bir radyo alıcısı yoksa algılayamaz , hatta varlığından bile haberdar olamayız. Bu dalgaları algılayamamak bize böyle bir şeyin olmadığını düşündürebilir , ancak gerçekte bu dalgalar vardır ve alıcısı olanlar tarafından algılanmaktadır. Bu örneği parapsikolojik olaylar için de kullanabiliriz. Bizim bunları algılayamıyor olmamızın yanısıra, sadece az sayıda kimsenin algılıyor olduğunu iddia etmesi bu olayların aslında olmadığını kanıtlamaz , sadece bizim alıcılarımızın yetersiz olduğunu gösterir.

Parapsikoloji günümüzde artık bilimsel araştırmaların da konusu olmuştur. Parapsikolojik olarak adlandırılan olaylar artık deneyler şeklinde tekrar edilebilmekte ve sonuçlar çıkarılmaya çalışılmaktadır. 30 Aralık 1969 yılında parapsikoloji, Amerikan Bilim Geliştirme Birliği (AAAS)'ne esas üye olarak resmen kabul edilmiştir. Karar meclis, tıp, mühendislik gibi 300 bilimsel üye birlikleri delegelerinden teşekkül eden AAAS Meclisi tarafından alınmıştır Parapsikolojinin Kapsamına Giren Konular ;Duyu Dışı Algılama (ESP - Extra Sensory Perception) terimin ilk olarak ünlü araştırmacı Dr. Rhine tarafından 1934 yılında yayınlanan bir kitapla popüler olmuştur. DDA (ESP) halk dilinde Altıncı His olarak da bilinmektedir.

Bir anda , çoğu zaman da beklemediğimiz bir anda, bazı olayların içimize doğduğunu hissederiz. Bu anlık bir DDA ya örnek teşkil etmektedir. Bu his hatta bazen daha bulanık olup,zaten içime doğmuştu; diye de ifade edilmiştir. Aslında geleceğe ait olabilecek olayları potansiyel olarak hissetmemizi sağlayacak enerjiler bizimle beraberdir. Ancak bunu belli zamanlarda belli bir hassasiyeti olan kişiler sezebilir. Bu sezgiler çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Bunlar bazen haberci rüyalar bazen içe doğan hisler bazen de bir vizyon olarak karşımıza çıkarlar.

Duyu dışı algılama ve PSİ dalgaları adını verdiğimiz paranormal olaylar:

-Parafizyolojik olaylar (hipnoz, suni uyku),

-Parapsişik olaylar (telepati, duru görü), olmak üzere sınıflandırılabilir.

Parapsikoloji bilimi aşağıdaki PSİ (psişik, ruhi yetenekleri ve olayları) incelemektedir:

-Telepati (Teliepathy): Diğer bir insanın zihin haline veya düşüncelerine karşı bir uyanıklık ve algılamadır. Bu daha çok arkadaşlar, kardeşler ve sevgililer arasında yaygın olarak ortaya çıkmaktadır. Deneyler kesinlik kazanmamış olsa da bir başkasını düşündüğümüzde belli bir enerji yaydığımızı ve bu enerjini o kişiye ulaştığını söyleyebiliriz. Bu tür enerjilerde mesafenin önemi olmadığı nereden gönderilirse gönderilsin yerine ulaştığı gözlemlenmektedir.

-Duru görü (Clairvoyance, Telestezi): Bir olay veya bir şeyin normal duyumlar dışında, uzaktan algılanmasını sağlayan uyanıklıktır.

-Önceden bilme (Precognition, Kehanet): Henüz cereyan etmemiş bir olayı görmek ve açıklamaktır.

-Zihnin madde üzerine etkisi (Telekinezi): Bir insanın fiziki organlarını kullanmadan, diğer bazı güçlerini kullanarak, maddeler üzerinde etkili olmasıdır. Bir başka deyişle insan düşüncesinin fiziki bir nesneyi doğrudan etkileyebilmesi anlamına gelmektedir. Bu konudaki en belli başlı örnekler maddeleri hareket ettirebilen insanlar, istediği nesne yanına getirebilenler ve çatal bıçak gibi aletleri uzaktan büken kişilerdir.

-Psikometri (Psychometry): Bir insan veya olay hakkında, geçmişte ve gelecekte olacak veya olmuş şeyler hakkında cansız bir obje yardımıyla bilgi sahibi olmaktır.

-Radyestezi (Dawsing): Bir anten, çubuk veya sarkaç ile cisimlerin ve canlıların neşrettikleri dalgaları algılayarak, yeraltı su kaynakları ve madenlerin keşfedilmesi ve hastalıkların teşhis edilmesidir.

-Psikotograf (Psychophotograph): Hasta ile fiziki temas olmadan, uzaktan görme kabiliyetiyle tıbbi hastalık teşhisi yapmaktır.

-Ön teşhis (Paradiagnostic): Hasta ile fiziki temas olmadan, uzaktan görme kabiliyetiyle tıbbi hastalık teşhisi yapmaktır.

-Para Medicine: Çağdaş tıbbın açıklayamadığı değişik yollarla, hastalıkları iyileştirme metodudur.

-Zihinle vücut kontrolü : irade dışı çalışan organların nasıl kontrol altına alınabileceğini öğrenmektir.

-Vücut dışı deney (Out of body experience) OOBE,

Astral Projeksiyon: Fiziki vücudun dışında, ruh veya zihnin, mekan ve zaman içinde serbest dolaşımıdır. İnsan bilincinin gelişmesi sonucu, insanlığı ilgilendiren birçok konu ve alanda büyük değişiklikler ve yararlı gelişmeler meydana gelmiştir. Henüz çok yaygın kitlelerce benimsenmemesine rağmen olağandışı bilinç hallerinden elde edilen bulguların yakın bir gelecekte psikoloji, psikiyatri, tıp, eğitim, felsefe, kozmoloji vb gibi bilim dallarında büyük değişimlere yol açması çok güçlü bir olasılıktır. Bilincin bedenle ve beyinle sınırlı olmaması bilinçdışı düzeyde tüm insanlarla ve her şeyle sürekli iletişim ve etkileşim içerisinde olduğumuz anlamına gelmektedir. Nitekim bu bağlantı halini sezmiş olan Jung kolektif bilinçdışı kavramını ortaya atmıştır.Geleceği ve geçmişi algılama fenomenleri bilincimizin belli durumlarda zaman sınırlarını da aşabildiğini göstermektedir. Geçmişin duyular dışı yolla algılanması daha makul olmakla birlikte geleceğin algılanması mantık süreçlerimizi alt üst etmektedir ve bu fenomen epeyce bir süre daha metafizik uzmanı gökhan hani yi meşgul edecektir. 

Psikokinezi, teleportasyon, şifacılık ve uzaktan etkileme fenomenleri bilincimizin fizik maddeyi direk olarak etkileyebildiğini ve fizik yasaları aşabildiğini göstermektedir Enerji Alanlarıyla İlgili Algılamalar: Aura ve enerji alanlarıyla ilgili görüler, hastalık teşhisleri

-Mistik Deneyimler ve Kozmik Bilinç: Evrensel birlik ve kozmik bütünlüğün idraki Zamansal Sınırların Aşılması ve Distorsiyon:

-Retrokognisyon: Geçmişe ait olayların duyular dışı yoldan algılanması

-Prekognisyon:Geleceğe ait olayların duyular dışı yoldan algılanması

-Geçmiş Enkarnasyonlara Ait Deneyimlerin Hatırlanması: Geçmiş yaşama ait kendiliğinden ya da değiştirilmiş bilinç hallerinde meydana gelen hatırlamalar

-Zaman Distorsiyonu: Olağandışı bilinç hallerinde zaman genişlemesi ve daralmasına ilişkin deneyimler Olağan Gerçeklik Çerçevesindeki Duyular Dışı Algılamalar

1- Mekansal Sınırların Aşılması:

-Telepati: Başka kişilerin zihinlerindeki düşüncelerin ve hislerin algılanması

-Uzaktan Algılama: Durugörü, Uzaktan Hissetme ve Beden Dışı Deneyimler

-Mikro-Algı ve Röntgen Görüşü:Atomaltı parçacıkların duyular dışı yolla gözlenmesi, iç organlara ait gözlemler Psikokinezi Zihnin, bilinen anlamda herhangi bir fizik etki olmaksızın madde üzerinde herhangi bir türde etki meydana getirmesi olarak tanımlayabileceğimiz psikokinezi bilerek ya da bilmeden karşılaştığımız oldukça yaygın bir fenomendir. Bu konuyla ilgili olarak yürütülen deneysel çalışmalar zihin gücüyle cisimleri hareket ettirebilen insanların sayısı az olmakla birlikte sıradan insanların, maksatlı bir konsantrasyon ile maddeyi atomik düzeyde etkileyebileceğini ortaya koymuştur. Bununla ilgili olarak yapılan deneylerde radyoaktif elementlerdeki rastgele atomik değişimlere bağlı olarak çalışmak üzere dizayn edilmiş elektronik aletlerin insan zihni tarafından anlamlı etkiler üretecek biçimde etkilenebildiği deneylerle ispatlanmıştır

Prekognisyon ve Retrokognisyon (Geleceğin ve Geçmişin Bilinmesi) İnsan bilinci bazı özel durumlarda duyular dışı yoldan geleceğe ya da geçmişe ait algılamalara sahip olabilmektedir. Bu algılama, durugörü biçiminde vizyonlarla, sezgisel olarak ya da sesler tarzında gerçekleşebilir. Prekognisyon fenomenlerinin çoğu rüyalarda görülmekle birlikte uyanıklık halinde vizyonlar ya da sezgiler tarzında da ortaya çıkabilmektedir. Bu fenomen bazen bilinçdışı tahmine dayalı sezgisel algılamalarla karışsa da gerçek prekognisyonlarda özel bir olay hakkında çok açık ve net bir biliş söz konusu olmaktadır Durugörüyle yakından bağlantılı bir başka psişik fenomen ise psikometri yeteneğidir.

Psikometri bir cismin ya da bir mekanın geçmişiyle ilgili kayıtların duyular dışı yoldan algılanmasına verilen addır. Bu tip bir çalışma için psikometri yeteneği olan kişi incelenecek cismi genellikle eline alır ve bu esnada hafif bir transa girerek o cisim hakkında aldığı görüntü ve izlenimleri aktarır Durugörü yeteneğine sahip bazı kimseler de canlıların etrafındaki aura adı verilen enerji alanını algılayabilmekte ve bu enerji alanının durumuna göre o kişinin sağlık durumu ya da kişiliğiyle ilgili olağanüstü teşhisler yapabilmektedirler Durugörü veya uzaktan algılama fenomeni doğal uykuda rüya tarzında gerçekleşebileceği gibi, hipnotik transta, uyku ile uyanıklık arası hallerde, dalgınlık anlarında ve trans hallerinde ortaya çıkabilmektedir.

Durugörü ve Uzaktan Algılama Duyu organlarının erişiminin ötesindeki uzak bir yerden bilgi alma olarak tanımlayabileceğimiz durugörü (clairvoyance) duyular dışı algılamaların önemli bir bölümünü kapsayan bir fenomendir. Bu yeteneğe sahip insanlar kendiliğinden ya da bilinçli olarak uzak mekanları algılayabilir orada olmakta olan olayları görüp izleyebilirler Durugörü fenomenlerini genel hatlarıyla şu şekilde sınıflandırabiliriz.

1- Gözler kapalı olduğu halde çevrenin algılanması

2- Saydam olmayan nesnelerin ardını görebilme

3- Başka insanların bedenlerinde olup bitenleri, iç organları, bunların fizyolojik işleyişlerini ve enerji alanını görebilme; bedendeki bozukluk ve hastalıkları bu yolla teşhis edebilme.

4- Uzak ve kapalı bir ortamdaki canlı ve cansız nesneleri ve olayları algılayabilmek

5- Geçmiş veya gelecekteki olaylarla ilgili durugörü

6- Ruhsal boyut ve hiperfizik varlıklara ait algılamalar

a) Telepati Beş duyu organını kullanmadan, iki ya da daha fazla zihin arasında bilgi alışverişi olarak tanımlanan telepati hemen her insanın çeşitli derecelerde deneyimlemiş olduğu bir fenomendir. Telepatiyle ilgili olarak yapılan çok sayıda deney zihinden zihne düşünce ve imaj naklinin mümkün olduğunu ve bu aktarımın uzaklıktan etkilenmediğini göstermiştir. Özellikle hiçbir elektromanyetik radyasyonun geçemeyeceği koşullarda yapılan deneyler telepatik iletişimin bilinen fizik vasıtalar aracılığıyla gerçekleşmediğini göstermiştir İnsan bilincinin bedenle sınırlı olmadığını açık seçik bir biçimde gözler önüne seren iki olgu da, Bilinç dışı deneyimdir.Tipik bir Bilinç dışı deneyim olayı genellikle kendiliğinden oluşur ve daha çok uyku, meditasyon, anestezi, hastalık ve travmatik acılar sırasında ortaya çıkar (bununla birlikte diğer bazı koşullarda da ortaya çıktığına rastlanmıştır). Bu durumda, kişi birden zihninin bedeninden ayrılmış olduğu konusunda canlı bir his içinde olur. Genellikle, kendisini bedeninin üzerinde havada yüzer durumda bulur, diğer mekanlara gidebileceğinin ya da uçabileceğinin farkına varır. Bu beden dışı yolculuklara,Astral Seyahat veya Bilinç Projeksiyonu da denilmektedir ve bazı insanlar bunu bilinçli olarak yapabilmektedirler.

b.)Hipnozun bilincin yapısı hakkında önemli ipuçları içeren bir başka kullanım alanı ise regresyon çalışmaları olmuştur. Hipnotik trans altında, kişiyi geçmişe döndürmek ve geçmişte yaşadığı anıları tekrar yaşatmak mümkün olmaktadır. Bu yöntem günümüzde birçok araştırmacı tarafından doğum öncesini ve geçmiş yaşamları araştırmak için kullanılmaktadır. Bu alandaki çalışmaların insan bilincinin yapısı ve ölüm sonrası varlığın sürmesi bakımından çok önemli imaları vardır.

 

PARAPSİKOLOJİK YETENEKLER

Metafizik uzmanı Gökhan Hani'nin yaptığı çalışmalar sonucunda,insanların (ruh) spiritüalinde çeşitli doğa üstü yetenekler keşfetmiştir.

Profesyonel parapsikoloji araştırmalarında ancak gözle görülerek inanılacak çeşitli olay ve olgular insanları şok etse de,metafizik uzmanı Gökhan Hani bu çalışmaları yerinde gözlemlemiştir.

Çeşitli madenleri elleriyle tespit edenleri,elleriyle balık yakalayanları kinetik enerjileriyle çok değişik ve doğa üstü olayları inceleme devam edecektir.

Atmokinesis ;

Atmosferi ve atmosfer olaylarını kontrol etme yeteneğidir. Havayı ve hava olaylarını kontrol eder.Havanın nasıl olacağını önceden his ederek,yağmurun,karın veya havanın ılıman olacağını tahmin edebilir.Hava olaylarına göre ruhunun durgunluğu ve hareketliliği oluşur.

 

Büyük Marmara depreminde çoğu insanda bulunan bu parapsikolojik yetenek kanıtlanmıştır.Gökyüzünde çeşitli ışık ve bulut küreleri görünmeleri depreme işarettir.En son Van depreminde de bazı insanlar gökyüzünde farklı renk kümeleri ve bulutlar görmüşlerdir.

 

Ayrıca atmosfer katmanında yer alan İyonosferdeki evrensel çekim alanlarını değiştirici aletler yapan ülkelerde vardır.Alaska daki Haarp teknolojisi,Teslanın çalışma teorilerini geliştirerek,gökyüzünden yeryüzüne elektro manyetik akımlar yolluyarak yeryüzü kırık fay hatlarını harekete geçirebilir.

Aynı zamanda Haarp teknolojisiyle atmosfer olaylarına(Yağmur) etki edilebilir.

Fakat unutulmamalıdır ki,gökyüzü olayları Allahın emrindeki melekler tarafından tabiat olayları kontrol edilir.Büyük bulutları melekler çeker,gökyüzünde bulutları çeken melekleri bazı parapsikolojik yeteneğe sahip olan insanlar görmüşlerdir.Kuran-ı kerimin bazı surelerinde tartıyla oynamayın diye ayetler yer alır.Hangi ülke gökyüzündeki tartıyla oynarsa onun kaç misli fırtına ve kasırgaya maruz kalır.

Zaten bir hadiste de bu açıklanmıştır.Peygamber efendimiz gökyüzünde bulut gördüğünde hemen dua ederdi,bunun sebebi gökyüzünden büyük ve görevli meleklerin yeryüzüne indiği işaretidir.

Bu konular parapsikolojik çalışmalar içerisindedir.Bu konuyla ilgili akademik çalışmalarımız mevcuttur.

Biokinesis ; Biokinesisler canlıların DNA kodlarını yazıp onları tedavi edebilirler.Vücutsal olayları kontrol yeteneğidir. Biokinesis yeteneğiyle insan vücudundaki saklı hastalıklar söylenebilir.Ve beyin onu otomatikman terapi edebilir.Biokinesis enerjisine sahip türkiyede bir çok insanla Metafizik uzmanı Gökhan Hani karşılaşmıştır.Tırnak-El-Parmak-Ayak ve Gözlere bakarak insan vücudunda bulunan tüm hastalıkları durugörüyle hisseden insanlar vardır.Bu kişilerin isimleri verilmeyerek,saklanılacaktır.

Chronokinesis ; Zamanı yavaşlatma, ileri-geri alma,bazen kısa süreli durdurma yeteneği olup,bu yeteneğe sahip olan çok az insan vardır. Bu yeteneğe sahip olan insanlar çok aşırı derece nostaljik aşk fenomenleridir.Zaman fenomenlerini yaşadıkları ana bağlı olarak,ruhsal güçleriyle değiştirmenin yanında,durdurma olayına girer.Zaman yönetimini kendi auralarıyla yaşadıkları zamanda durdurabilirler.Kader dondurulur,fakat değiştirilemez.Kuran-kerimin El-Keyf süresinde Ashabı keyf denilen yerde yani magarada Yemliha,Mekselina,Mislina,Mernuş,Debernuş,Şazenuş,Kefeştatıyuş ve kıtmıyr 7 kişi ve köpekleri de zamanda durdurulmuşlardır.309 yıl kaderleri dondurulmuş,yani bekletilmişlerdir.

Cryokinesis ; Termal atomları kontrol yeteneğidir.Sel ve bazı doğa olaylarını durdurma yeteneğine sahiptirler.Bu tür insanlar radyolojik ışınlara maruz kalsalar bile,vücutlarında hiçbir değişiklikler olmaz.Bu konu çok geniştir.Termal enerji üreten santrallerde uzun süreli çalışan kişilerin DNA larına girerek,doğan çocuklarında bu gizli yetenek oluşur.Suyun kendisini sevdiği bu yeteneğe sahip insanlar vardır.Bir yerde meydana gelen seli ALLAHIN fıtratlarına verdikleri yeteneklerle durdurabilen insanlarda yaşamaktadır.İstanbulun üsküdar ilçesinde türbesi bulunan Aziz Mahmud Hüdayi H.z nin Seli ve suyu kontrol etme duasıyla fıtratı donatılmış derler. 

Electrokinesis ; Elektronları ve elektriği kontrol etme yeteneği olarak,elektronik beyin sahibi insanların üzerindeki biomanyetik aktivasyondadır. Ani elektrik çarpan insanlarda, daha sonradan görülür.Ani elektrik çarpan insanlarda farklı mistik olaylar yaşanabilmektedir.Bu tip insanlar yetenekleri hep saklarlar.Bu tip insanlarda çeşitli ve çok farklı yetenekler vardır.Bu tip yeteneğe sahip olan insanlara elektrik çarptığında beyin tepe çakrasını ve 3 göz çakrasını otomatikmen açtığından çok şeyi önceden görebilir veya sezebilirler.

Hydrokinesis ; Suyu kontrol etme yeteneğidir. Sulu ortamlarda yaşayan ve suyu kendilerine yaşam biçimi olarak seçen insanlarda bu yetenek vardır.Bu tür insanlar suya devamlı,vücutlarını temas ettirmek zorundadır.Yada psikolojimken depresyona girmektedirler, bu yüzdende aldıkları anti depresanlar onlara fayda vermeyip,zarar verir.Sulu yerlerde yaşarlar,yani denizin,ırmağın ve gölün bulunduğu kıyılarda yada çoğu denizcidirler,denizi çok severler,denizden ayrı kaldılar mı depresyona girerler.Vücutlarındaki tek tedavi şekli sudur.Hidroterapi en çok bu tip fıtratta olan hastaları tedavi eder.Bu tip insanlar hep deniz kenarlarında evleri vardır,yada denizcidirler.

Magnetokinesis ; Manyetik alan ve manyetizim kontrolüdür.Mıknatısları kontrol etmede magnetokinesistir. Manyetik alanlarda fazlaca bulunan insanlarda bu olgu oluşur.Ellerine aldıkları elektronik madde birden bire çalışabildiği gibi,durabilirde.Üzerine mıknatıs gibi demirler yapışır.Türkiyede bu tip yeteneğe sahip insanlar çoktur.Google,de bu tip insanların resmini görebilirsiniz.Metal olan tüm demirler üzelerine yapışır.Bu tür insanlar insan vücudunda bulunan büyük hastalıkları ellerle çekebilme yeteneklerine 8 aşamalı bioenerji dersleri aldıktan sonra kavuşabilirler.

Photokinesis ; Işığı oluşturan protonları ve ışığı kontrol yeteneği olarak çok az insanda bulunur.Türkiyede bir veya iki kişide bu yetenek vardır,biri elektrik ve elektronik mühendisidir,diğeri ise hurdacı bir gençte görülmüştür.Bunların isimleri saklanmaktadır.

Psychokinesis (Telekinesis) ; Cisimleri hareket ettirme yeteneğidir. Bu yeteneğe sahip insanlar vardır.Bu tip insanlar çoktur,eğitimlede gelişebilir,telekinezi yeteneğe sahip türkiyede ve dünyada çok insan vardır,fakat hepsinin gücü birbirinden farklıdır.

Pyrokinesis ; Ateş ve benzeri sıcak plazmaları kontrol yeteneğidir. Plazma tik enerji yoğunlaşmasını algılarlar.Türkiyede bu tip yeteneğe sahip olan kişiler vardır.

Evlerinde hep yangın çıkar,nereye giderlerse gitsinler ya o evin perdesi tutuşur yada tahta olan herhangi birşey.

Terrakinesis ; Toprağı ve toprak olaylarını kontrol yeteneğidir.Bazı tarla çalışanlarda ve çiftçilerin ruh spiritüalinde bu yetenek vardır.

Umbrakinesis:Buda Photokinesisin tersidir...Işığı nötrolize etmeye...karanlık oluşturmaya yarar...

Thermokinesis:Cyrokinesisin tersidir..sıcaklık arttırmaya ısıtmaya yarar..

Lygrokinesis:İç enerji kontrol etme..Pis-Balı,Güç Kalkanı gibi özellikleri vardır...

Gravitakinesis:Yerçekimi etkisini kontrol etme...Depremleri ilk fark eden kişilerdir.Bu tip fıtrata sahip olan kişilerin topukları,ayakları veya bedenlerinde elektriklenme olarak depremi önceden hissedebilirler.

Geokinesis:Terrakinesis olarak ta bilinir...Fiziksel olarak yeryüzüne etkiyi kapsar,deprem olaylarını zihniyle kontrol edebilir.Deprem olmadan önce derin bir hüzne ve sebepsiz sıkıntıya girerler.

Chlorokinesis:Bitkiler üzerinde etki...Bitkilerle telepatik ve empatik ruhsal iletişime geçer.

Audiokinesis:Seslgalarını Kontrol etme...Bu yetenek daha çok yunus balığı eğitmenlerinde ve hayvan hipnotizörlerinde bulunur.

Aerokinesis:Rüzgarı Kontrol Etmek...Bazı insanların ben rüzgarın gelişiyle neşelenirim,yada rüzgarın oğluyum sözü mecazi olsa da bu olayın gerçeklik payı vardır.

TÜRKİYEDE PARAPSİKOLOJİ Doğa üstü olay ve olguları inceleme altına alan, psikokinezi,telepati, telekinezi, esp ve önsezi vb gibi duyu üstü konuları içeren bilim üstü bilimdir.

Bazı insanlarda bu yetenekler fazlasıyla vardır, fakat bu yeteneklerini bilemediklerinden ya da kullanmasını bilmediklerinden dolayı körelmektedir. Parapsikolojik rahatsızlıklar çağımızda artış göstermektedir. Modern tıp bu konularda aciz ve çaresiz kalmaktadır. İnsan vücudundaki enerji gücünün fazlalığı ve eksikliği çeşitli hastalıklara neden olabilmektedir.

Parapsikolojik yeteneklere sahip insanlar çoğu yerde bunları insanlara söyledikleri zaman anormal karşılanırlar. Bu olay ruhta biriken enerjinin fazla olmasından kaynaklanmaktadır. Bu enerji güçleri dengelenebilmektedir. Parapsikolojik yetenekler bazen de insan yaşamını kolaylaştırmaktadır. Bazı insanlar bu yetenekleri sayesinde olacak bazı şeyleri önceden tahmin edebilir ve yeni gördükleri insanları tanımakta zorluk çekmezler.

Parapsikoloji çok geniş bir bilimdir. Parapsikoloji sadece pratik bir oluşum geliştirir. Parapsikolojik yeteneklere sahip olan insanlar çevresindeki bazı insanlar ile bilinçsiz telepati kurarak da onları etkileyebilir ve etkilenebilirler.

Ülkemizde parapsikoloji bir bilim olarak kabul görmemektedir. Bu alanda üniversitelerde eğitim verilmemekle birlikte araştırmalar yapılmamaktadır. Halbuki Rusya,Kanada, Amerika ve Çin gibi ülkelerde bu konularda eğitim vermekle birlikte araştırmalarını genişletmişlerdir. Ülkemizde parapsikolojik yeteneği olan insan sayısı çok fazladır.

Dünyanın hemen hemen her yerinde çeşitli doğaüstü olaylar cereyan etmektedir.Bunları ne pozitif bilimlerle uğraşan(Bilimadamları)ne medyumlar,ne hacı hocalar,nede sosyal bilimlerle uğraşanlar algılayabilir.Dünyada yaşanan tüm doğa üstü olayları inceleyip yorumlayabiliyoruz.İnsanların ufo adını taktıkları melekler,insanlara görünen beyaz giysili ve sakallı varlıkların boyutsal yaşantılarını,neden maddi dünyada göründükleri konularında bizlere danışın.

Google.com arama motoruna Medyum yazdığında karşınıza binlerce medyum çıkmaktadır.Bu medyumların binlerce görükmesi ve gözükmeyen onbinlercesinin olmasıda çabası.Dünya literatürü incelendiğinde medyum olmanın bazı şart ve kaideleri vardır.Bu şartlar ve kaideler sadece Türkiyede medyum yetiştiren akademinin olması anlamına gelmez.Parapsikoloji konularında eğitim almamış hiçbir medyum gerçek medyum olma hakkına ilimsel olarak kazanamaz.Türkiye de faaliyet yürüten hangi medyum parapsikoloji eğitimi almış yada nerden almıştır.Ülkemize yakın olan Azerbeycandan alınan parapsikoloji eğitimi çok dar ve çok aciz bir persfektiftedir.Türkiyede faaliyet yürüten tüm medyumları İnternational Special Metaphysics Academy merkezimize bekliyoruz.Sizde medyum olmanın ilk şartı doğuştan yetenek fakat neden doğuştan yeteneklerinizi parapsikoloji eğitimi alarak pekiştirmiyor yada kendinizi İlimsel açıdan geliştirmiyorsunuz.Neden sizin de geniş ilimsel bir derya olan parapsikoloji eğitiminiz ve  sertifikalarınız olmasın.Merkezimizin yürüttüğü profesyonel parapsikoloji eğitim ve seminerlerine başvurarak sizde gerçek medyumluğun gerçek kimliğini kendinizde yaşatarak,size sorunlarıyla size gelen kişilere yardımcı olun.Gerçek medyumların kalitesi international special Metaphysics Academy den geçer.

İnternational special Metaphysics Academy merkezimizin amacı Türkiye de doğuştan yetenekli olan medyumlarımızı Parapsikoloji ve diğer eğitimlerimizle Dünya medyumları arasında görmektir.Medyumluğun okulu olur mu!Demeyin!Zaman kaybetmeyin.Medyumluğun okulu olmaz ama,parapsikolojinin okulu olur.Türkiyede ki tüm medyumlara İnternational Special Metaphysics Academy kapılarını açıyor.Dünya da faaliyet yürüten tüm ünlü medyumlar Parapsikoloji,spiritüalizm,telepati,psikometri,durugörü,duruişiti,duyukoku,astralseyehat,bioenerji,psikokinezi,kehanet,feng shui,yaşam koçluğu,havas,negatif varlıklar,nazar,vefk,nezaket,dua şifası,hipnotizma,mesmerizm,manyetizma,tarot,astroloji,fal,prekognisyon,mistizim,deja vu,teleportasyon vb eğitimler için Sertifikalı eğitimlere international special metaphysics academy bünyesinde katılın.

Medyumik eğitimlere katılmak isteyen tüm medyumların eğitim seviyesine ve öğrenim durumuna bakılmaksızın,parapsikolojik tüm eğitimlere katılabilirler.Medyumik yeteneğe sahip olan tüm halkımıza d parapsikoloji eğitim konuları açıktır.

Zaman değişiyor,Dünya küreselleşirken 23 aralık 2012 Maya Takvim Yılı Parapsikoloji yılı olarak tüm dünya genelinde kabul ediliyor.23 ARALIK 2012 Maya Takvim yılına girmeden foton çağının gelişimi olan  Bilinç düzeyinizi parapsikolojik eğitimlerle geliştirin.

İNTERNATİONAL SPECAİL METAPHYSİCS ACADEMY